1. /
  2. Gedragscode

Gedragscode

Identitycraft vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor deelnemers van de activiteiten essentieel. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers en deelnemers aan activiteiten van Identitycraft. Deze gedragscode is bestemd als algemene richtlijn voor alle medewerkers en vrijwilligers van Identitycraft.

Algemeen

Van de medewerker mag verwacht worden dat deze functioneert volgens de waarden die Identitycraft uitdraagt en aanspreekbaar is op zijn of haar gedrag.

Betrouwbaarheid en integriteit moeten de medewerker kenmerken in al zijn persoonlijke, maatschappelijke en publieke relaties. Van de medewerker mag verwacht worden dat hij anderen hierin door zijn voorbeeld leidt. De medewerker streeft ernaar alle mensen met gelijk respect en gelijke zorg te behandelen.

Werving en selectie

De organisatie zorgt voor een transparante procedure voor de werving van medewerkers en vrijwilligers en screent de kandidaten volgens wettelijke voorschriften en afgesproken procedures. De kandidaat is bereid om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen en levert desgevraagd referenties. Wanneer een kandidaat niet wordt toegelaten als medewerker, wordt hij hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht met motivering van het besluit. Kandidaten die in voorgaande jaren niet geschikt zijn bevonden, kunnen met opgave van redenen worden geweigerd als medewerker.

De kandidaten worden vooraf ingelicht over de eisen die worden gesteld aan het leiderschap en het gedrag van de medewerker. Dit kan door middel van training, schriftelijke materialen en/of persoonlijke instructie. De organisatie zorgt dat alle medewerkers geïnformeerd zijn over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers.

In relatie met de organisatie

De medewerker aanvaardt de gestelde regels en afspraken van de organisatie waaraan hij zich verbindt als het kader voor het uitoefenen van zijn taak.

Wanneer de medewerker kritiek heeft op de organisatie, zal hij de interne procedures en afspraken volgen tenzij het misstanden betreft die het opzij zetten hiervan rechtvaardigen en hem tot openbaarmaking of aangifte verplichten.

Na beëindiging van de samenwerking blijft de medewerker verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke gegevens die hem ter ore zijn gekomen.

Onderlinge relaties binnen de organisatie

Hieronder valt de onderlinge verhouding tot andere medewerkers.

De medewerker stelt zich onder de structuur die de organisatie heeft ingesteld voor intervisie/supervisie. Hij staat open voor feedback en correctie van anderen. Indien nodig zal de medewerker om hulp vragen.

De medewerker zal zich onthouden van het publiekelijk uiten van kritiek op het functioneren van andere medewerkers. Tevens zal hij zich gereserveerd opstellen in het geval hem zulke kritiek ter ore komt.

Wanneer een medewerker ontoelaatbaar gedrag ter ore komt van een andere medewerker, zal hij in de eerste plaats zijn verantwoordelijkheid nemen en de medewerker daar zwelf direct op aanspreken.

De medewerker gaat zorgvuldig om met het verschil in functionele en privé relaties. Hij zal daarbij altijd de nodige onafhankelijkheid van deelnemers bewaren en zijn verantwoordelijkheid in het oog houden.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de medewerker, ter bescherming van zichzelf en anderen, om de grenzen aan te geven ten aanzien van wat wel en niet verantwoord is binnen een vertrouwens- en/of gezagsrelatie en deze grenzen ook te bewaren en te bewaken.

De medewerker eerbiedigt de persoonlijke (fysieke en geestelijke) integriteit van de ander. Hij dient zich bewust te zijn van de machtsongelijkheid die zijn positie met zich meebrengt. Hij maakt geen misbruik van de afhankelijkheid of kwetsbaarheid van degenen die aan zijn leiding of zorg zijn toevertrouwd.

Iedere vorm van seksuele toenadering of intimidatie door een medewerker richting een persoon die aan zijn leiding of zorg is toevertrouwd, is een ernstige en schadelijke vorm van grensoverschrijdend gedrag. Hierbij maakt het geen verschil of de andere partij akkoord gaat of zelf het initiatief neemt. Onder seksuele toenadering of intimiteit wordt verstaan: toespelingen, woorden of daden die affectieve, seksuele of erotische gevoelens kunnen opwekken, seksuele handelingen en geslachtsgemeenschap.

De medewerker zal alert zijn op misbruik van zijn positie, belangenverstrengeling en gebruik van manipulatie. Onder manipulatie wordt verstaan het bewust of onbewust misbruik maken van een ander om er zelf beter van te worden, dit kan zowel met machtsvertoon als op subtiele wijze gebeuren.

In relatie tot deelnemers van activiteiten

Hieronder valt de verhouding van de medewerker tot deelnemers van activiteiten van Identitycraft die als deelnemer onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

De medewerker is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de relatie. Zo zorgt de medewerker voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemers zich veilig en gerespecteerd voelen.

De medewerker onthoudt zich ervan deelnemers te bejegenen op een wijze die de persoon in zijn waardigheid aantast.

De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemers dan functioneel noodzakelijk is. Dit vraagt ook zorgvuldige keuzes voor relaties en communicatie via whatsapp, instagram, facebook en andere social media.

De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van deelnemers. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen medewerker en deelnemers zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

De medewerker mag deelnemers niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

De medewerker zal tijdens de activiteiten zeer terughoudend en met respect omgaan met deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de slaapruimtes of douches.

De medewerker heeft de plicht de deelnemers naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemers is betrokken, wordt nageleefd.

Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon van Identitycraft.

Informatie over kinderen en jongeren (beeldmateriaal, citaten) mag niet zomaar geplaatst worden op social media, gebruikt worden voor publicatie of gedeeld worden via andere kanalen. Hiervoor is voorafgaande toestemming nodig van het kind/jongere zelf of een ouder/voogd.

PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID

De medewerker zal al hetgeen hem in het kader van zijn bediening of functie vertrouwelijk ter ore is gekomen, beschouwen als ambtsgeheim tenzij de wet een meldplicht voorschrijft. De medewerker zorgt ervoor, dat de vertrouwelijkheid van de gegevens van de ander en de bescherming van diens persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.

Handelen t.a.v. een persoon buiten zijn medeweten en toestemming is slechts gerechtvaardigd voor zover deze niet in staat is zijn wil te bepalen of indien het levensbelang van anderen ernstig wordt bedreigd. Bij de beslissing hierover is overleg met mede-medewerkers en/of andere deskundigen noodzakelijk. De medewerker verantwoordt dit handelen zoveel mogelijk tegenover de ander. Het overnemen van de verantwoordelijkheid van de ander is slechts aan de orde wanneer het gaat om zaken die niet uitgesteld kunnen worden.

Incidenten en klachten

Wanneer zich een incident voordoet tijdens een activiteit zal de medewerker dit onmiddellijk melden aan de door de organisatie aangestelde coördinator of eigenaren van Identitycraft.

De organisatie doet zorgvuldig onderzoek naar het incident en schakelt bij voorkeur een onafhankelijke persoon in die een onderzoek uitvoert.

Indien sprake is van (beschuldiging/vermoeden van) ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een van de medewerkers, zal de organisatie deze persoon met onmiddellijke ingang op non-actief zetten tenzij met een redelijke mate van zekerheid aangenomen kan worden dat de beschuldiging  ongegrond is.

Indien sprake is van ongewenst grensoverschrijdend gedrag, geeft de organisatie het slachtoffer informatie over de mogelijkheden tot het indienen van een klacht.

Overtreding van deze code leidt tot een klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Indien sprake is van een strafbaar feit volgens de Nederlandse wet, zal de organisatie aandringen op het doen van aangifte en hierbij het slachtoffer ondersteunen Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen of jongeren zal politie/justitie ingeschakeld worden.

De organisatie zorgt voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon die in geval van een incident of klacht het betrokkene van een melding kan bijstaan. De vertrouwenspersoon is per email te benaderen via ve****************@id***********.nl

Het slachtoffer of de wettelijke vertegenwoordigers wordt gewezen op deze gedragscode.

In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker(n) in de geest van de gedragscode te handelen.


Om deze tekst leesbaar te houden is gekozen voor de term medewerker waar ook coach, trainer, vrijwilliger of begeleider gelezen kan worden. Waar hij/zij wordt gebruikt kan ook zij/haar worden gelezen.

Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur

Plutarchus

Vertel het me en ik vergeet, laat het me zien en ik onthoud, laat me ervaren en ik leer

Benjamin Franklin

Of all the paths you take in life, make sure a few of them are dirt

John Muir

if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together

Afrikaans spreekwoord

Met verlangen als routekaart en je ziel als kompas weten je voeten waar te gaan

Paulo Coelho

Een doel is een droom met een deadline

Jan Bloemhof

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd

Søren Kierkegaard

Winnaars hebben ook littekens

Johnny Cash

Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, om ze elk detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.

Antoine de Saint-Exupéry

De aanpak van Identitycraft raakt voor een aantal leerlingen precies de juiste snaar omdat die vastlopen in het reguliere zorgsysteem. Door op een positieve manier buiten actief te zijn kunnen de gesprekken die nodig zijn juist wel ontstaan en zelfs een veel diepere impact hebben. Daarom gebruiken we voor onze school deze methode graag voor deze doelgroep.

Mark Dees
Directeur VMBO

Het was een ontzettend waardevol dag waarbij we met de universiteitsraad ook echt konden spreken over de belangrijke issues. Lof voor Identitycraft om dat naar boven te kunnen halen in een setting waar we ook enorm konden genieten van de omgeving. Juist die combinatie bracht openheid in de gesprekken naar boven.

Hans van den Berg
voorzitter universiteitsraad, Erasmus Universiteit

Aan creativiteit en innovatiekracht geen gebrek hier in Ede. Het programma Natuurtalent van Identitycraft vindt grotendeels buiten plaats, met praktische werkvormen in de natuur. Dit helpt de jongeren om enthousiast te worden over hun talenten en mogelijkheden voor de toekomst. Ze leren ook om te dealen met de problemen waar zij zich vaak slachtoffer van voelen.

Leon Meijer
wethouder onderwijs, gemeente Ede (n.a.v. winnen onderwijsprijs)

Deze teamdag is echt heel erg goed gegaan en is goed geweest voor het team. 1 en al lof. Het was nuttig en waardevol, en heel erg leuk en ongedwongen maar juist ook de diepgang die er was is als erg fijn ervaren. Dank jullie wel!

Ernst Suur
Directeur Marketing en Fondsenwerving Warchild Nederland

De workshop vuurmaken vond ik echt leuk, mooi hoe jullie de vertaalslag naar identiteit maken en vuur voor de toekomst voor de jongeren van YourCube.

Paul Blokhuis
staatssecretaris VWS (over onze bijdrage aan Maatschappelijke Diensttijd)

Onze nieuwste berichten