Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Aanmelding en inschrijving

Aanmelding voor één van onze evenementen kan zowel telefonisch, digitaal (via onze website of per e-mail), als door het inzenden van een ondertekend aanmeldingsformulier. Zowel schriftelijke, digitale als telefonische reserveringen zijn bindend. Ongeveer 1 week na de boekingsdatum wordt de boekingsbevestiging verstuurd. Bij opgave van meerdere deelnemers dienen in een bijlage alle adresgegevens toegevoegd te worden.

2. Bijzondere gegevens en uitsluiting

Voor deelname aan één van onze activiteiten is het noodzakelijk dat de deelnemer Identity Craft op de hoogte stelt van die gegevens die voor de reisorganisator van belang zijn/kunnen zijn voor de uitvoering van deze activiteit. Bij aanmelding dienen ook eventuele ziektes of handicaps gemeld te worden, als ook gebruik van medicijnen. Vanzelfsprekend gaat Identity Craft vertrouwelijk om met deze informatie. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Als door psychische en/of lichamelijke handicap of door wangedrag van de deelnemer(s) de goede uitvoering van de activiteiten en het reisgenot van de overige deelnemers ernstig wordt belemmerd, kan door Identity Craft worden besloten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom kan dan niet worden verleend. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

3. Betaling

a) De betaling voor een activiteit moet direct na ontvangst van de boekingsbevestiging worden voldaan.
b) Indien de (aan)betaling niet binnen twee weken na factuurdatum overgemaakt is, dan is Identity Craft gerechtigd de boeking te annuleren. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is automatisch artikel 5 van de algemene voorwaarden van toepassing.

4. Identiteitsdocumenten

Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs, hetzij paspoort, hetzij ID-kaart.

5. Annulering en omboeking door deelnemer

Annuleren
Het annuleren van een activiteit kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden, waarbij datum van verzenden of poststempel geldt als annuleringsdatum. Datum van annuleren is vastgesteld wanneer dit door Identity Craft bevestigd is. De annuleringskosten bedragen:

A. Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;
B. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 35% van de reissom;
C. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
D. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
E. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de reissom;
F. Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Vermeld bij annulering duidelijk de reden en het bank- of gironummer.

Omboeken
Voor omboeken van een activiteit, neem u contact op met Identity Craft.

6. Doorgaan van een evenement

Voor alle activiteiten geldt een minimum aantal deelnemers. Identity Craft behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname de activiteit te annuleren. De deelnemer wordt hierover uiterlijk 7 dagen voor aanvang geïnformeerd. De reeds betaalde gelden worden dan volledig door ons terugbetaald. Identity Craft zal, waar mogelijk, met de deelnemer vrijblijvend naar alternatieven zoeken.

7. In de plaatsstelling

Indien een deelnemer is verhinderd aan een reis deel te nemen kan hij/zij zelf een ander persoon aanmelden die in zijn/haar plaats wil gaan. Dit kan echter nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden:
a) de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden, zoals de leeftijdscategorie.
b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht.
c) de voorwaarden van de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners verzet zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

8. Wijziging door Identity Craft

Identity Craft behoudt zich het recht voor op elk wezenlijk punt de overeenkomst voor het evenement te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Deze omstandigheden zullen de deelnemer worden meegedeeld. De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het publiceren van het evenement.

9. Aansprakelijkheid van Identity Craft

Identity Craft is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen; ongeacht of deze verplichtingen door Identity Craft zelf of door andere door Identity Craft ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in de artikelen 6, 7, 8, 10 en 11 is vermeld.

10. Aansprakelijkheid van de deelnemer

a) De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Identity Craft ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit en is derhalve aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, zulks ter beoordeling naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. b) Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door Identity Craft van (verdere voortgang van) de activiteit worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem/ haar kunnen worden toegerekend.

11. Uitsluiting aansprakelijkheid van Identity Craft

a) Identity Craft is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de overeenkomst indien en voorzover de tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de deelnemer. b) Identity Craft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat vanuit een reis-en/of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd.

12. Klachten

Ondanks onze inzet om het de deelnemer zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient zoveel mogelijk op het moment waarop de klacht ontstaat bij de instructeur te worden ingediend. Als directe indiening van de klacht niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij: Identity Craft, Van Speykstraat 36,6712 HG Ede. Identity Craft probeert alle klachten zorgvuldig te behandelen en uiterlijk binnen 1 maand te beantwoorden.